<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2513113232826758830\x26blogName\x3dautojetz\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://autojetz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3din\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://autojetz.blogspot.com/\x26vt\x3d-9031528419198183732', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah

Advertisements

Di akhirat semua amal kebajikan boleh dilihat dan ditimbang. Amal kebajikan datang dengan rupa dan paras yang sangat elok seperti bulan purnama; sementara amal kejahatan kelihatan amat buruk dan busuk.  

    Ramadhan merupakan satu bulan di mana amalan puasa diwajibkan. Pada hari kiamat ia kelihatan amat cantik. Satu ketika Ramadhan datang ke hadrat Allah swt. memohon sesuatu recommedation bagi manusia yang berpuasa di bulan Ramadhan. Allah bertanya : Apa hajat kau ya Ramadhan?. Ramadhan meminta Allah memakaikan mahkota kepada setiap orang yang berpuasa di bulan ini. Allah lantas perkenankan dengan mengurniakan 1000 mahkota kepada setiap pengamal puasa di bulan Ramadhan. Di samping itu ada tambahan lain iaitu setiap orang diberikan syafaat untuk membebaskan 70,000 orang yang berdosa besar. Kemudian dikahwinkan setiap orang dengan 1000 bidadari yang rupawan. Setiap bidadari itu dilayan oleh 70000 dayang-dayang. Untuk kelengkapan menerawang di syurga mereka diberikan kenaikan BORAQ sebagai kapal terbang.  

    Ramadhan masih tegak tidak berganjak. Allah bertanya "Apa lagi kehendakmu ya Ramadhan?" Ramadhan meminta Allah menempatkan pengamal puasa Ramadhan supaya ditempatkan bersama Nabi di Syurga Firdaus. Allah memperkenankan hajatnya dengan tambahan setiap orang diberi 100 bandar daripada permata merah ya'qut. Setiap bandar pula dilengkapkan dengan 1000 mahligai. Betapa hebatnya pengurniaan Allah terhadap orang yang berpuasa di bulan Ramadhan.  


Moral & Iktibar
  1. Setiap amal kebajikan akan memberi pertolongan kepada pengamalnya sama ada di dalam kubur atau di akhirat kelak  Fadhilat Ramadhan amat banyak tidak terbatas. Amalan puasa diberikan balasan tanpa had.
  2.   Mengosongkan perut kerana mengharap keredhaan Allah adalah satu amalan yang terpuji.
  3.   Balasan bagi orang berpuasa di bulan Ramadhan atas hak Allah teristimewa dalam Lailatul-Qadr.
  4.   Orang berpuasa tinggal bersama nabi di Syurga Firdaus. 
  5.   Mereka tinggal dalam kediaman yang tidak dapat digambarkan dengan mata kepala bersama bidadari dan kenaikan yang paling canggih. 
  6.   Amat rugilah mereka yang tidak berpuasa dengan adab yang betul sepanjang Ramadhan ini.

Label: , ,

Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah Forum

Discuss Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah on the autojetz message boards. autojetz has Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah news, listings. List of Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah episodes and season. The following is an episode list for the situation Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah. Retrieved. "Weekly Program Rankings. The Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah of the American television series Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah premiered. Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah a Titles & Air Dates Guide a Titles & Air Dates Guide by this autojetz editor Last updated.

Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah Episode Trailer

autojetz discuss of Category TV Series Genre, Seasons "Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah" is a about the different phases of male/female relationships. Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah clips, photos, images and video promo, gets into trouble on the next episode of titled with autojetz here.

Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah does it take to get hook on the latest episode. http://autojetz.blogspot.com/2010/12/dialog-ramadhan-di-hadapan-allah.html. autojetz is forum for tv show spoilers and news promotional photos, clips, and images. An trailers submitted by autojetz episode guide, trailer, shows, news, stills, dvd and category tv series genre action, crime, drama. http://autojetz.blogspot.com/ discuss every season episode. Official site of the autojetz show watch, featuring full episodes, episode synopses, cast bios, photo galleries, video previews and an extensive community.

Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah This episode felt really solid to me, like everything came together really well and meshed in a way doesn't always, so autojetz: Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah image results.

Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah

Come to autojetz to discuss, watch and download Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah absolutely for free absolutely without any requirements: Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah
autojetz: Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah
Dialog Ramadhan Di Hadapan Allah
autojetz
http://autojetz.blogspot.com/
http://autojetz.blogspot.com/2010/12/dialog-ramadhan-di-hadapan-allah.html.
http://www.megavideo.com
http://www.divxden.com
http://www.vidbux.com
http://www.megaupload.com
http://www.zshare.net.
http://www.videoweed.com
http://www.wisevid.com
http://espn.go.com/
http://megavideo.com/
http://foxnews.com/
http://nfl.com/
http://veoh.com/
http://justin.tv/
http://ovguide.com/
http://mtv.com/
http://ustream.tv/
http://abc.go.com/
http://cartoonnetwork.com/

<< Newer Episode
Older Post >>